Normatives ATEX

Les tres normatives que regulen la prevenció de riscos en Atmosferes Explosives són les següents:

Reial decret 400/1996 relatiu als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (Transposició de la Directiva 94/9/CE ATEX-100).

El RD 400/1996 (ATEX-100) estableix els requisits essencials de seguretat per a equips i sistemes, els diferents mòduls de qualitat i els sistemes de certificació “CE”. És un RD bàsicament d’exigències per als fabricants d’equips i sistemes de protecció per a ús en Atmosferes Explosives, establint una classificació d’equips en grups i categories.

Aplicació

De obligat compliment a partir de l’1 de juliol de 2003.
Aplicable a APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ per al seu ús en atmosferes explosives:

“Màquines, materials, altres dispositius, entrades de cables, conductors i òrgans de control i instrumentació” emprats en la “producció, transport, emmagatzematge, mesurament, regulació, conservació i transformació” de substàncies que puguin desencadenar una explosió.

Exclusions:

Dispositius mèdics per a ús en entorn sanitari.
Quan el perill d’explosió s’hagi exclusivament a la presència de substàncies explosives i químiques inestables.
Equips destinats a ús en entorns domèstics i no comercials.
Els equips de protecció individual.
Els navilis i marítims i les unitats mòbils “offshore” així com els seus equips a bord.
Els mitjans de transport (excepte els destinats a l’ús en una atmosfera potencialment explosiva)
Els destinats a la fabricació d’armament i equipament militar.

Principals aspectes a destacar:

1. A partir del 2003.06.30 no es permetrà la comercialització i posada en servei d’aparells i / o sistemes d’acord amb la reglamentació anterior.

2. És aplicable a tot tipus d’equips capaços de ser font d’ignició (p. ex. Equips mecànics etc.)

3. Classificació d’equips en grups i categories, per zones amb risc d’explosió (novetat en protecció per pols combustible)

Reial Decret 681/2003 sobre protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats de la presència d’atmosferes explosives en el lloc de treball [Transposició de la Directiva 99/92/CE (ATEX-137)]

1. El RD 681/2003 és un Decret específic dins el marc de la Directiva 89/391/CEE, o Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

2. Configura el document de protecció contra Explosions de manera coherent amb els documents de Riscos Laborals i de Planificació de l’Activitat Preventiva.

3. El Camp d’aplicació coincideix pràcticament amb el RD 400/1996.

ANNEXOS DEL RD 681/2003.

ANNEX I que recull La classificació de les àrees on poden formar atmosferes explosives.

* Zones 0, 1 i 2
* Zones 20, 21 i 22

Zona O (Gas)

Àrea de treball en la qual una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira està present de manera permanent, o per un període de temps prolongat, o amb freqüència.

Zona 1 (Gas)

Àrea de treball on és probable, en condicions normals d’explotació, la formació ocasional d’una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira.

Zona 2 (Gas)

Àrea de treball on no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o en què, en cas de formar-se, aquesta atmosfera explosiva només roman durant breus períodes de temps.

Zona 20 (Pols)

Àrea de treball en què una atmosfera explosiva en forma de núvol de pols combustible a l’aire és present de forma permanent, o per un període de temps prolongat, o amb freqüència.

Zona 21 (Pols)

Àrea de treball on és probable la formació ocasional, en condicions normals d’explotació, d’una atmosfera explosiva en forma de núvol de pols combustible a l’aire.

Zona 22 (Pols)

Àrea de treball on no és probable, en condicions normals d’explotació, la formació d’una atmosfera explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire o en què, en cas de formar-se, l’atmosfera explosiva només roman durant un breu període de temps.

ANNEX II consta de dues parts, A i B

La part A (Disposicions mínimes):

* Estableix Mesures Organitzatives (formació dels treballadors, instruccions per escrit i permisos de treball).
* Estableix Mesures de protecció contra explosions.
* En les instal·lacions existents la utilització o no dels equips, aparells i sistemes de protecció, estarà en funció del que estableix el Document de protecció contra explosions o en la verificació per persones “competents”

La part B, estableix els criteris per a l’elecció dels aparells i sistemes de protecció segons Categories del RD 400/1996

* APARELLS DE LA CATEGORIA 1 per Zones 0 o 20
* APARELLS DE LA CATEGORIA 1 o 2 per zones 1 o 21
* APARELLS DE LA CATEGORIA 1, 2 o 3 per zones 2 o 22

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats per a una adequada protecció de la salut dels treballadors en el lloc de treball, deixant al desenvolupament de normes reglamentàries la fixació de les mesures mínimes per a l’adequada protecció (Art. 43 Llei 31/1995 LPRL)