Classificació ATEX

Llocs amb presència de gasos o vapors inflamables.

En aquests és possible la formació en qualsevol moment d’atmosferes explosives, per exemple, les zones de transvasament de líquids explosius, cabines de pintura, magatzems de dissolvents, etc.
Es subdivideixen  en funció de la probabilitat de presència de l’atmosfera explosiva:

  • Zona 0: presència permanent o durant llargs períodes de temps.
  • Zona 1: susceptible de formar-se en condicions normals de treball.
  • Zona 2: presència poc probable i per curts períodes.

Els principis de seguretat a considerar seran:

  • Les zones de risc d’explosió han de ser tan reduïdes possible.
  • Els presència d’equips elèctrics es minimitzarà i seran de protecció d’acord amb la zona.

Llocs amb presència de Pols Combustible.

Com a exemple podem citar sitges de cereals, molins, plantes de tractament de carbó, plantes de fertilitzants, etc.
Dins d’aquesta classe es distingeix:

  • Zona 20: És aquella en què hi ha o hi pot haver pols combustible durant les operacions normals de funcionament, posada en marxa o neteja, en quantitat suficient per produir una atmosfera explosiva. Exemple: en molins polvoritzadors.
  • Zona 21: És aquella en què el núvol o capa de pols és susceptible de formar-se en condicions normals de treball.
  • Zona 22: presència poc probable i per curts períodes.