Normatives

Protecció contra pols explosiu

Protecció Contra Pols Explosiu Es poden emprar diversos tipus de protecció per complir amb els EHSR de la Directiva ATEX en funció de la zona on l’equip estigui instal·lat. L’objectiu de la protecció és evitar que el motor es converteixi en una eventual font explosiva. La solució tècnica depèn del EHSR de la Directiva ATEX […]

Seguretat augmentada ‘e’

Seguretat augmentada ‘e’ Aquesta protecció evita que les espurnes o qualsevol altra temperatura de la superfície superior que es produeixin en situacions anormals i normals per les quals es certifica el motor. Els Ress de ATEX Dirigida corresponent a la Categoria 2 s’han de seguir: Les fonts potencials d’ignició com espurnes, flames, arcs elèctrics i […]

Tipus d’equips ATEX

Els equips destinats a treballs en aquests tipus d’atmosferes s’agrupen segons: 1) Aparells Grup I: Per a treballs en mines o en les instal · lacions exteriors on es puguin produir atmosferes explosives. a. Categoria M 1: Nivell de protecció molt alt. b. Categoria M2: Nivell de protecció alt 2) Aparells Grup II: Destinats a […]

Classificació ATEX

Llocs amb presència de gasos o vapors inflamables. En aquests és possible la formació en qualsevol moment d’atmosferes explosives, per exemple, les zones de transvasament de líquids explosius, cabines de pintura, magatzems de dissolvents, etc. Es subdivideixen  en funció de la probabilitat de presència de l’atmosfera explosiva: Zona 0: presència permanent o durant llargs períodes […]

Normatives ATEX

Les tres normatives que regulen la prevenció de riscos en Atmosferes Explosives són les següents: Reial decret 400/1996 relatiu als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (Transposició de la Directiva 94/9/CE ATEX-100). El RD 400/1996 (ATEX-100) estableix els requisits essencials de seguretat per a equips i sistemes, els diferents […]

Entorn Explosiu

Entorn Explosiu Les atmosferes perilloses poden ser classificades com: • Atmosfera no explosiva: l’atmosfera no conté elements explosius i tots els tipus de productes estàndard es poden utilitzar. • Atmosfera explosiva: l’atmosfera conté elements potencialment explosius, tant gas com pols. Es defineixen les atmosferes explosives com “Hazardous Àrea” als països IEC i com “HAZLOC” a […]