Tipus d’equips ATEX

Els equips destinats a treballs en aquests tipus d’atmosferes s’agrupen segons:

1) Aparells Grup I: Per a treballs en mines o en les instal · lacions exteriors on es puguin produir atmosferes explosives.

a. Categoria M 1: Nivell de protecció molt alt.

b. Categoria M2: Nivell de protecció alt

2) Aparells Grup II: Destinats a l’ús en altres llocs on pot haver perill de formació d’atmosferes explosives.

a. Categoria 1: Nivell de protecció molt alt. Encara fallant un mitjà de protecció, hi ha un altre que segueix mantenint el nivell de protecció.

b. Categoria 2: Alt nivell de protecció.

c. Categoria 3: Nivell normal de protecció.

Equips elèctrics aptes per zones explosives

Un equip elèctric només serà apte per zones explosives, si està construït d’acord amb un dels següents modes de protecció:

d = envoltant antideflagrant. L’equip elèctric està tancat a l’interior d’una envoltant capaç de resistir l’explosió i de no transmetre la inflamació a l’ambient circumdant, ni per les seves juntes d’unió, ni per altres comunicacions.

i = seguretat augmentada. Es basa en assegurar la no formació d’arcs, espurnes o sobreescalfaments en aparells, prenent: un coeficient de seguretat elevat, borns especials inaflojables, aïllants d’alta qualitat i amb un IP54 mínim.

i = seguretat intrínseca. Un aparell o circuit és intrínsecament segur quan no sigui capaç de produir espurnes o efectes tèrmics suficients per provocar la inflamació d’una atmosfera de gas determinada. Està indicat per instrumentació, ja que consisteix en dissenyar circuits en baixa tensió i reduir la intensitat prenent, a més, en consideració els possibles defectes que puguin produir-se i els emmagatzematges d’energia en condensadors, cables i inductàncies.

p = sobrepressió interna. Les màquines o materials elèctrics estan proveïts d’una envoltant o instal · lats en una sala on s’impedeix l’entrada dels gasos o vapors inflamables, mantenint al seu interior aire o un gas no inflamable, a una pressió superior a l’atmosfèrica exterior.

= immersió en oli. Es realitza de manera que no puguin inflamar els gasos o vapors inflamables que es trobin per sobre del nivell d’oli i en l’exterior de la envoltant.

q = aïllant pulverulent. Les parts sota tensió del material elèctric estan completament submergides en una massa d’aïllant pulverulent.

m = encapsulat. Els elements a protegir estan tancats en una resina, de manera que una atmosfera explosiva no pugui ser inflamada ni per espurnes, ni per contacte parts calentes internes al encapsulat.