Protecció contra pols explosiu

Protecció Contra Pols Explosiu

Es poden emprar diversos tipus de protecció per complir amb els EHSR de la Directiva ATEX en funció de la zona on l’equip estigui instal·lat.
L’objectiu de la protecció és evitar que el motor es converteixi en una eventual font explosiva.
La solució tècnica depèn del EHSR de la Directiva ATEX d’acord amb la categoria de l’equip.

Protecció tipus “D”, “DIP” o “Ex tD” prevenen:

presencia d’atmosfera de pols explosiu
Tipo de protección Protección basada en
A prova d’ignició de pols / Ex tD – IP 55
 • La pols explosiu no pot penetrar en quantitat suficient com per interferir en la part activa del motor a l’interior del motor protegit..
 • Absència de superfícies a alta temperatura perilloses i d’espurnes a l’exterior de la carcassa en condicions de funcionament nominal.
Resistent a la pols d’ignició / Ex tD –
IP 65
 • IP 65 La pols explosiu no pot penetrar a l’interior del motor impermeable a la pols.
  Absència de superfícies perilloses a alta temperatura i d’espurnes a l’exterior de la carcassa en condicions de funcionament nominal i en certes condicions de fallida.

Temperatura classe

La marca de temperatura correspon a la temperatura classe del motor. En el cas dels motors protegits contra ignició de pols, aquesta temperatura correspon a la màxima temperatura de la superfície externa del producte.
Els usuaris han de seguir diferents regles en funció de l’entorn gasós per instal · lar un motor en una atmosfera explosiva.
Els límits descrits en la taula que segueix s’han de  seguir en tots els casos d’acord amb la Directiva ATEX i les estàndards IEC:

Marca de temperatura del motor Entorn de pols Temperatura d’ ignició Mínima temperatura d’ignició de l’atmósfera potencialment explosiva
T °C (125°C) Núvol T°Núvol T°Núvol > 3/2 x T°C (190°C)
Capa de fins a  5 mm (gruix del motor) T°5mm T°5mm > T°C + 75 K (200°C)

Amb una capa major de 5 mm, es necessiten requeriments especials. Si us plau consulti amb el fabricant.

Estàndards afectats per la protecció “DIP / Ex tD”:
EN 61241-1: 2004-06 Equips elèctrics per a ús en presència de pols combustible. Part 1: Protecció mitjançant carcassa “tD” segons IEC 61261-1
EN 50281-1-1:1998 Equips elèctrics per a ús en presència de pols combustible. Part 1-1: Equip elèctrics protegits per carcasses – Construcció i prova.
EN 50281-1-2:1998 Equips elèctrics per a ús en presència de pols combustible. Part 1-2: Equips elèctrics protegits per carcasses – Selecció, instal·lació i manteniment
IEC 61241-0: 2004-07 Equips elèctrics per a ús en presència de pols combustible. Part 0: Requisits generals.
IEC 61241-14: 2004-07 Equips elèctrics per a ús en presència de pols combustible. Part 14: Selecció i instal·lació

Característiques generals per al disseny de motors ABB per tipus de protecció contra ignició de pols.

 • Mínims valors de distàncies de fuga i d’espais lliures d’acord amb l’última edició dels estàndards.
 • Material aïllant amb la màxima classe de resistència mecànica
  Proteccions IP 54 o IP 55 per àrees Zona 22 amb pols no conductor)
  Proteccions IP 65 per àrees Zona 21 o Zona 22 amb pols conductor
 • L’espai entre el ventilador i la coberta ha de ser com a mínim l’1% del diàmetre màxim del ventilador amb un valor mínim d’1 mm i un màxim de 5 mm.
 • La resistència aïllant dels ventiladors, les cobertes dels ventiladors i la pantalla de ventilació no haurien d’excedir 1 GOhm sigui quina sigui la velocitat perifèrica del ventilador per ambient polsós.
 • El ventilador, la seva coberta i la pantalla de ventilació no haurien de contenir una massa composta per més d’un 7,5% de magnesi.
 • Totes les superfícies que estiguin carregades elèctricament, haurien d’estar connectades a massa o enllaçades.
 • La determinació de la temperatura d’una superfície rellevant per establir la temperatura classe (tant externa com interna) es porta a terme mesurant l’augment màxim de temperatura màxim assolit en les condicions més desfavorables d’alimentació incloent les toleràncies requerides segons l’estàndard:
  + / – 5% de la tensió nominal si el motor es retola segons IEC 60034-1
  + / – 10% de la tensió nominal si el motor es retola segons IEC 60.038 (o IEC 60079-0)
 • En tots dos casos, amb un marge addicional de 5 K
  Prevenció de riscos derivats de l’electricitat estàtica emprant material amb resistència a l’aïllament inferior a 1 GOhm